ปรัชญาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร
"บูรณาการศาสตร์ทางด้านการผลิตอาหารและการจัดการธุรกิจ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการป+ฏิบัติในวิชาชีพ"
เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่ทันสมัย: ใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจอาหาร
สร้างประสบการณ์ทำธุรกิจอาหารแบบ online และ offline ด้วยการธุรกิจจำลอง เพื่อให้เป็นนักธุรกิจอาหารที่สร้างสรรค์


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร)
Bachelor of Business Administration (Innovative Food Business Management)
ชื่อย่อ (ไทย) :         บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     B.B.A. (Innovative Food Business Management)

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการประกอบอาหารและหลักการทาธุรกิจ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสัจจะบริการ
ชั้นปีที่ 2
นักศึกษามีทักษะด้านการผลิตอาหารและการจัดการธุรกิจอาหารและสามารถทางานเป็นทีม
ชั้นปีที่ 3
นักศึกษาสามารถอธิบายการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชั้นปีที่ 4
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยบูรณาการความรู้ในธุรกิจจาลองเพื่อผลิตและบริหารจัดการธุรกิจอาหารโดยยึดมั่นในสัจจะบริการ 
 

โอกาส และอาชีพ เรียนจบแล้ว.. ทำงานเกี่ยวกับอะไร?

- ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับอาหาร เช่น การ    จัดหาวัตถุดิบ การผลิตหรือแปรรูปอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การขายและการตลาดทางอาหาร การนำเข้าและส่งออกอาหาร
- ผู้ประกอบอาหารในโรงแรม ในครัวการบิน ผู้จัดการร้านอาหาร และนักออกแบบและตกแต่งอาหาร (Food designer and food stylist)
- ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประกอบอาหารและหลักการทาธุรกิจ
2. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ
3. สื่อสารและปรับตัวในการทางานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4. แสดงออกถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ รับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดมั่นในสัจจะบริการ 

รายละเอียดการเข้าเรียน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
  หรือ อนุปริญญา
- กรณีเป็นต่างชาติ ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและ/หรือที่คณะวิชาและ/หรือที่หลักสูตรกำหนด
- เป็นผู้ประพฤติดี
- เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

© สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5385 1478 ถึง 86, 0 5324 1255 ต่อ 408 หรือ 08 5036 1306